Help with Search courses

Aquest grup de treball té per objectius:

a) Dissenyar actuacions per difondre el nou Decret d'inclusió.

b) Crear materials per acompanyar la difusió del Nou Decret.


Criteris i orientacions per a l'escolarització de l'alumnat amb necessitat específica de suport educatiu.

Revisió del dictamen.