Seminaris de formació i grups de treball

Help with Search courses

La Xarxa territorial de Cultura digital són sessions de treball i intercanvi al voltant d’eixos temàtics relacionats amb la integració de les TAC a l'educació. 

L’objectiu d’aquesta proposta és sumar i enriquir la feina que ja s’està fent arreu del territori, tot potenciant el treball en xarxa i facilitant, des de l’Àrea de Cultura digital, espais de coordinació i documentació sobre temes específics.

Es tracta d’una proposta oberta que vol facilitar suport i recursos per a l’organització i desenvolupament de les sessions dels seminaris de formació.

La xarxa territorial, com a modalitat formativa, requereix un seguiment i ha de possibilitar la transferència al centre i a l’aula. Per tal d’aprofitar el coneixement col·lectiu que es fa evident a la xarxa, des de les Unitats Territorials i dels Serveis Educatius es facilita un espai que permet recopilar i posar a l’abast de tot el professorat el material i suport que es va desenvolupant.

Totes les activitats de les sessions dels seminaris contemplaran tres eixos transversals:

  • Competència digital de l’alumnat
  • Disseny Universal per a l’Aprenentatge - Atenció a la diversitat
  • Seguretat a la xarxa

http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/cultura-digital/xarxa-territorial-cultura-digital