Materials de suport adreçats a secretaris/ries, administradors/res de centres públics per a l'execució i justificació dels centres amb assignacions econòmiques procedents de Fons Externs.

- Plans de cooperació del MEyFP.

- Plans de recuperació Europeus.