Servei educatiu del Berguedà

Coordinació dels responsables LIC i coordinació lingüística dels centres educatius.
Es realitzaran reunions virtuals utilitzant el meet i espais virtuals compartits com el Moodle, Drive o Google Classroom.

Objectius: Facilitar recursos i materials útils per a desenvolupar les funcions dels Coordinadors LIC als centres.
Promoure l'intercanvi, sobre llengües, interculturalitat i cohesió social
Afavorir la creació d'una xarxa de treball per compartir eines, coneixements i bones pràctiques entre els CLIC des dels centres que hi participen.

Continguts: Funcions CLIC
El model lingüístic del sistema educatiu de Catalunya. PLC
Alumnat de procedència estrangera: llengües d'origen, pla d'acollida, aula d'acolida, PI.
El suport lingüístic i social: adequació del currículum, aprendre llengua des de les matèries.
Interculturalitat: educació intercultural, desenvolupament personal.
PEE treball en xarxa.