Logo Servei Educatiu Baix Empordà

Espai Moodle del SEBE

 

DESCRIPCIÓ

Formació basada en tres propostes didàctiques que desenvolupen els continguts clau i la metodologia presentada a les conferències de l’araESCRIC.

Entorn virtual amb què es farà l’activitat: Google Meet


OBJECTIUS

Planificar i desenvolupar tres activitats d'escriptura a l'aula.

Relacionar les idees clau de les conferències araEscric amb les activitats proposades.

Identificar la relació d'aquestes activitats amb components curriculars.

Establir acords per incorporar aquestes activitats al centre.


CONTINGUTS

L'escriptura col·lectiva guiada.

Revisió, correcció i millora de textos.

Entrevistes d'escriptura.

Anàlisi d'activitats a partir d'evidències.

Elaboració d'acords. La planificació d'activitats al centre.


Potenciar la relació i ’intercanvi entre els/les participants: compartir experiències, significats, noves mirades, nous models.
Generar sinèrgies entre els participants per aprendre junts
Incrementar les pràctiques inclusives en la pràctica de l'atenció als alumnes amb nee.