Help with Search courses

Objectius d’aprenentatge

• Promoure l’experimentació directa per disposar d’arguments per tal d’incorporar la gestió de l’energia a la vida quotidiana.

• Viure la relació entre la salut i la qualitat de l’ambient a l’aula, el seu impacte energètic i la nostra activitat diària.

• Reconèixer els elements i les aplicacions pròpies en l’àmbit de l’arquitectura bioclimàtica i apreciar-ne la seva eficiència.

Continguts educatius

• Les propietats dels gasos en les ciutats, les indústries... Les propietats de l’aigua. La interacció entre materials i llum. La naturalesa elèctrica de la matèria.

Canvis en la Terra. La prevenció d’accidents i les condicions òptimes de vida (calefacció, estalvi d’energia).

• Comparança d’objectes tecnològics de base mecànica, elèctrica, electrònica. Eficiència energètica. Sostenibilitat a partir de la reducció del consum, reutilització dels objectes tecnològics i reciclatge de materials. Minimització de l’impacte mediambiental que causa l’activitat domèstica: massificació de l’ús d’objectes domèstics, aïllament tèrmic, baix consum, etc.

• Impactes de les activitats humanes a l’atmosfera. Consum responsable de recursos naturals i materials, així com d’energia. Conductes que afavoreixen el seu ús sostenible, model energètic, producció, distribució de béns i d’energia, reciclatge, etc.

• La funció de relació. El sistema nerviós com a coordinador de les respostes. Variables que afecten al binomi salut-malaltia.

Partint del plantejament competencial del currículum i dels set principis transversals que haurien d’orientar la creació d’entorns d’aprenentatge, es vol donar resposta a un aprenentatge real i significatiu que ajudi a desenvolupar competències per a la vida, integrant els 4 pilars de l’aprenentatge: aprendre a fer, aprendre a ser, aprendre a conèixer i aprendre a conviure. El treball per projectes és una manera de donar-hi resposta, ja que és una manera d’entendre l’aprenentatge de manera globalitzada i interdisciplinària, significativa i funcional, a través de la qual l’alumnat aprèn a trobar sentit i connexions als continguts de diferents matèries, a treballar de manera cooperativa, a desenvolupar l’esperit crític, la presa de decisió compartida i consensuada, l’autonomia.

Avaluació psicopedagògica i orientacions en relació amb els diferents perfils alumnes NESE: retard greu de l'aprenentatge, altes capacitats i trastorn de l'aprenentatge. Formació en parelles: orientador de centre i coordinador pedagògic o coordinador ESO, com a mínim.