Help with Search courses

Al llarg del curs s'exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques de recursos digitals relacionats amb els objectius del curs. 

Objectius

Els objectius generals d'aquest curs són:

  • Compartir experiències sobre el format d'educació híbrida entre els docents.
  • Acompanyar als docents en l'adaptació dels materials i activitats al format d'educació híbrida.
  • Establir els canals de comunicació amb la comunitat educativa. 
  • Dissenyar i crear un projecte o unitat didàctica on l'entorn virtual complementi la metodologia presencial d'aula.

Continguts

Els continguts es presenten en 5 mòduls:

Mòdul 0: Seguretat i propietat intel.lectual
Mòdul 1: Compartir significats sobre l'ús de l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

Mòdul
 2: Recursos metodològics

Mòdul
 3: Avaluació i personalització de l'aprenentatge

Mòdul
 4: Avaluació, reflexió i refinament del projecte

MOOC adreçat a equips directius i membres de la comissió d'estratègia digital de centre. 

Al llarg del curs s'exploren les característiques i possibles aplicacions didàctiques de recursos digitals relacionats amb els objectius del curs.

Objectius

Els objectius generals d'aquest curs són: 

  • Reflexionar des de la mirada dels equips directius o comissions d'estratègia digital sobre l'ús d'un Entorn Virtual d'Aprenentatge.
  • Vincular l'ús de contextos educatius virtuals a la presencialitat a les aules i al mateix temps, que estigui recollit al PEC.
  • Establir els canals de comunicació amb la comunitat educativa. 
  • Concretar la proposta educativa pel que fa l'organització de contextos educatius virtuals, el tipus d'activitats, temporalització i avaluació de les tasques.

Continguts

Els continguts es presenten en 5 mòduls:

Mòdul 0: Seguretat i propietat intel·lectual
Mòdul 1: Compartir significats sobre l'ús de l'Entorn Virtual d'Aprenentatge

Mòdul
 2: Planificació i estratègia digital

Mòdul
 3: Avaluació, seguiment i retroacció

Mòdul
 4: Avaluació, reflexió i refinament del projecte