Espai de treball  per la Formació Interna de Centre  L'avaluació a traves de les rúbriques