Grup de treball LIC per tutors/es d'AA i professorat que treballa en el camp de l'acollida a alumnat nouvingut.