Curs per a portar a debat la manera com es treballa la plàstica a primària.
Intentar trobar nous enfocs per tal d'enriquir l'assignatura i alhora utilitzar-la de manera transversal amb d'altres àrees.
Treballar diversos procediments, tradicionals i TIC a partir de les activitats proposades.
Proporcionar recursos i activitats a diferents nivells.