Objectius:

- Comprendre missatges senzills a la llengua de signes catalana, identificant el vocabulari i les expressions relatives a situacions de la vida quotidiana.

- Expressar missatges senzills, clars i ben estructurats en la llengua de signes catalana, relacionant el propòsit del missatge amb les estructures lingüístiques adquirides