Curs dirigit al professorat del Programa LACM. 

  En aquesta formació es presenten aspectes socioculturals de les cultures xinesa, índia i pakistanesa per entendre’n els patrons relacionals, ajudar a desenvolupar habilitats de comunicació intercultural i gestionar aspectes de diversitat, cada cop més presents en l'entorn escolar. S’hi combina l’exposició teòrica amb casos d’ús, contrast d'idees i debat.
L’objectiu de la formació és impulsar eines de proximitat i empatia que estimulin entre l'alumnat el desig d'aprendre i la generació d'ambients inclusius i favorables al reconeixement per tal d’empoderar el grup classe.
L’evolució i la transformació dels membres de les famílies migrades és rapida;s’observa que les diferències entre pares i mares migrants i els seus fills i filles que han crescut i s’han educat en un altre país són prou importants com perquè no s’obviïn. La migració és moviment i canvi, repte i avantatge en una situació de tensió constant, també als centres educatius.

 El curs JOVES D’ASCENDÈNCIA MARROQUINA A CATALUNYA esdevé una proposta formativa que pretén conèixer la realitat de les famílies marroquines i els seus fills i filles, parant esment tant a la realitat del Marroc com als processos migratoris i d’integració social i cultural a Catalunya. El curs proposa també analitzar les condicions que tenen el fills i filles de famílies marroquines per assolir trajectòries i processos educatius i socials d’èxit i construir unes identitats múltiples i flexibles.

 A partir d’una perspectiva àmplia i una vessant teòrica i pràctica, el CURS DE SENSIBILITZACIÓ EN LES RELACIONS INTERCULTURALS esdevé una proposta formativa de sensibilització envers la diversitat lingüística i cultural que el professorat troba a les seves aules en l’actualitat. El curs organitzat entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB proposa analitzar les condicions en les que compten els fills i filles de famílies immigrades per assolir trajectòries i processos educatius i socials d’èxit i poder construir unes identitats múltiples i flexibles