Espaide gestió de cursos ELIC

Help with Search courses


Aquest seminari té un format doble, de formació entre iguals i de grup de treball lligat amb la nostra tasca d'acollida als diversos centres educatius.

Descripció  Coordinació dels responsables LIC
i coordinació lingüística dels
centres educatius

Es realitzaran reunions virtuals utilitzant el meet i espais virtuals compartits com el moodle, drive o google classroom
  
Objectius  Facilitar recursos i materials útils per a desenvolupar les funcions CLIC als centres.
. Promoure l'intercanvi, sobre llengües, interculturalitat i cohesió social.
. Afavorir la creació d'una xarxa de treball per compartir eines, coneixements i bones pràctiques entre els CLIC dels centres que hi participen.
. Aprofundir en els següents temes: Pla de Lectura de centre, comunicació i treball en xarxa.


  
Continguts  Promoure l'intercanvi dels coordinadors Clic i lingüístics
Dinamitzar actuacions per a la sensibilització, foment, consolidació de l'educació intercultural
Dinamitzar actuacions per a millorar l'ús de la llengua catalana, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe i cohesionat.